Gegevensbescherming

1. Privacyverklaring

In de volgende informatie geven wij u een eenvoudig overzicht van hetgeen met uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt wanneer u deze internetpagina bezoekt. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar onze privacyverklaring onder deze tekst. Gegevensverzameling op deze internetpagina

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze internetpagina?

De gegevens op deze internetpagina worden verzameld door de beheerder van de internetpagina. Zijn contactgegevens staan vermeld in het impressum / colofon van deze internetpagina. Hoe verzamelen wij de gegevens? Enerzijds verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Anderzijds verzamelen onze It-systemen automatisch of na uw toestemming gegevens die ontstaan bij uw bezoek aan onze internetpagina. Dat betreft vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van uw oproep van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze internetpagina hebt opgeroepen. Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de internetpagina te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens worden gebruikt. Bovendien hebt u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Indien u uw toestemming hebt verleend voor de verwerking van gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Voorts hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de verantwoordelijke inspectiedienst. Hierover en over andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u ons te allen tijde contacteren via het in het impressum / colofon vermelde adres.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting Deze internetpagina wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgerelateerde gegevens die op deze internetpagina worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Hierbij betreft het met name IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, oproepen van de internetpagina en andere gegevens die via een internetpagina worden gegenereerd. Het gebruik van de hoster geschiedt ten behoeve van de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1 b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1 f) AVG). Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en hij zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen. Sluiting van een contract over de orderverwerking Wij hebben met onze hoster een contract voor de orderverwerking afgesloten om de verwerking van de gegevens volgens de voorschriften van de gegevensbescherming te waarborgen.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie inzake de bescherming van persoonsgegevens

De beheerder van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens en van deze privacyverklaring. Wanneer u deze internetpagina gebruikt, worden bepaalde persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In de onderhavige privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Tevens leggen wij uit hoe en voor welk doel dat gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. loophulpmiddelen bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze internetpagina is:

Orthopädie-Schuhtechnik Beer

Steinstr. 38

D-46446 Emmerich

Telefoon: +49 2822-3548

E-Mail: info@beer-schuhtechnik.de

Met 'verantwoordelijke instantie' wordt de natuurlijke of juridische persoon bedoeld die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens (bijv. naam, e-mailadres e.d.). Herroepen van uw toestemming voor de gegevensverwerking Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk tijdstip herroepen. U kunt volstaan met een vormloos bericht per e-mail. De rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onverlet. Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG) ALS DE GEGEVENSVERWERKING GESCHIEDT OP BASIS VAN ART. 6, LID 1 E) OF F) AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. VOOR DE BETREFFENDE WETTELIJEK BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VERWIJZEN WIJ NAAR DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGEND BESCHERMENSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING IS BEDOELD VOOR DE VALIDERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 1 AVG). ALS UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, INDIEN DIT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING IN VERBINDING STAAT. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 2 AVG). Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke inspectiedienst In het geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokken personen het recht op bezwaar bij een inspectiedienst, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgehad. Het recht op bezwaar blijft van kracht, onverlet een anderszins administratiefrechtelijk of juridisch rechtsmiddel. Recht op portabiliteit van de gegevens U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract geautomatiseerd verwerken, aan u zelf of aan een derde te doen toekomen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u een directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke verlangt, geschiedt dit uitsluitend binnen de technisch haalbare grenzen. SSL- of TLS-codering Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de transfer van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als paginabeheerder zendt, maakt deze pagina gebruik van een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van 'http://' naar 'https://' en aan het hangslot-symbool in uw browserregel. Wanneer de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden gelezen worden. Informatie, verwijdering en correctie Binnen het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie inzake de over u opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking. Tevens hebt u recht op correctie en verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgerelateerde gegevens kunt u ons te allen tijde contacteren via het in het impressum / colofon vermelde adres. Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Hierover kunt u ons te allen tijde contacteren via het in het impressum / colofon vermelde adres.

Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Indien de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen. Als wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of valideren van wettelijke aanspraken, hebt u het recht om in plaats van de verwijdering te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens beperken. Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21, lid 1 AVG, moet worden afgewogen tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet is vastgesteld welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Wanneer u de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag daarvan – alleen met uw toestemming worden verwerkt voor de validatie, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze internetpagina
Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden na het einde van uw bezoek aan onze internetpagina automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde ondernemingen op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u onze internetpagina oproept (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde onderneming (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch gezien noodzakelijk, omdat bepaalde functies van deze internetpagina zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven. Cookies die vereist zijn voor de elektronische communicatie (vereiste cookies) of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor de optimalisering van de internetpagina (bijv. cookies voor de telling van het aantal pagina-oproepen), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 f) AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangegeven. De beheerder van deze internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien toestemming werd gevraagd voor het opslaan van cookies, is het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6, lid 1 a) AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaan, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina's beperkt zijn. Voor zover cookies van derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen. Contactformulier Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarop vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en voor eventuele vragen dienaangaande. Deze gegevens worden door ons niet zonder uw toestemming doorgegeven. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 b) AVG indien uw verzoek betrekking heeft op de vervulling van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG) indien deze werd gevraagd. De door u op een contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons gearchiveerd totdat u ons opdracht geeft, deze te verwijderen, uw toestemming tot de archivering herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name archiveringstermijnen – blijven onverlet. Aanvraag per e-mail, telefoon of fax Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeven van de behandeling van uw aanvraag. Deze gegevens worden door ons niet zonder uw toestemming doorgegeven. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 b) AVG indien uw verzoek betrekking heeft op de vervulling van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG) indien deze werd gevraagd. De door u aan ons per contactaanvraag toegestuurde gegevens blijven bij ons gearchiveerd totdat u ons opdracht geeft, deze te verwijderen, uw toestemming tot archiveren herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke archiveringstermijnen – blijven onverlet. Commentaarfunctie op deze internetpagina Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie opgeslagen over het tijdstip van uw commentaar, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam. Opslagduur van de commentaren De commentaren en de daarmee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze internetpagina totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren). Wettelijke basis De opslag van de commentaren geschiedt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG). U kunt een reeds verleende toestemming op elk tijdstip herroepen. Daarvoor kunt u volstaan met een vormloos bericht per e-mail. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingen blijft onverlet door de herroeping.

5. Social media Socal media-plug-ins met Shariff

Deze internetpagina maakt gebruik van plug-ins van social media (Facebook). U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de betreffende social media-logo's. Om de gegevensbescherming op deze internetpagina te garanderen, gebruiken wij deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde 'Shariff'-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op deze internetpagina geïntegreerde plug-ins al gegevens aan de betreffende aanbieder overdragen, zodra u de pagina voor het eerst oproept. Pas als u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze internetpagina met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw desbetreffende social media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze internetpagina aan uw gebruikersaccount toewijzen. Het activeren van de plugin geldt als toestemming in de zin van Art. 6 lid 1 a) AVG. U kunt deze toestemming op elk moment herroepen met uitwerking voor de toekomst. Facebook-plug-ins (like & share-button) Op deze internetpagina zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de 'like-button' ('Vind ik leuk') op deze internetpagina. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plug-ins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US.Wanneer u deze internetpagina bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Daardoor wordt aan Facebook meegedeeld dat u deze internetpagina met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u de Facebook 'Vind ik leuk'-knop aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhouden van deze internetpagina's linken aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan deze internetpagina aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's niet geïnformeerd worden over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook onder: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation. Indien u niet wenst dat Facebook uw bezoek aan deze internetpagina aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, dient u bij uw Facebook-account uit te loggen. Het gebruik van de Facebook-plug-in geschiedt op basis van art. 6 lid 1 f) AVG. De beheerder van de internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke reikwijdte in de sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

6. Plug-ins en tools Google Maps

Via een API maakt deze pagina gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevenstransfer. Wij gebruiken Google Maps om een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en een betere oriëntatie te waarborgen voor de locaties die wij op onze internetpagina aangeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1 f) AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Bron: https://www.e-recht24.de https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Bron: https://www.e-recht24.de